Ayuda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier integer mee om. Met de intreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze werkwijze zodanig ingericht dat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften om uw privacy te waarborgen. In de Privacyverklaring geven we transparant aan welke rechten u heeft en welke plichten de praktijk.

In elk geval zullen wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen gebruiken, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Schriftelijk ondertekende toestemming vragen als wij persoonsgegevens moeten opvragen of delen;
  • U wijzen op uw rechten en deze respecteren.

Als Ayuda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft kunt u te allen tijde bij ons terecht.